Första pelaren: Trons bekännelsen

Ash-hadu an la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna Mohammadan rasolul Allah

Vilket betyder: 

Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och jag vittnar att Muhammad är Allahs budbärare.