IIF Kalender
november 2023
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Tron på Profeterna

Tron på profeterna är en del av tron i Islam, De som är nämnda i Koranen är 25, de är Adam, Noh, Idris, Salih, Ibrahim, Hod, Lot, Yonis, Ismail, Is'haq, Yakob, Yousuf, Ayob, Shuaib, Mosa, Haron, AL-Yasaa, Zul kifl, Dauwd, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhamad (f.v.d). Budbärare är människor som av gud utvalts för det ärorika uppdraget att överlämna hans budskap till andra män och kvinnor, budbärare är inte en position som kan uppnå genom medveten ansträngning, det är en nåd som gud bevisar dem, som gjort sig förtjänta av den. Budbärare är alltså inte som vi andra, de är visserligen människor, men de är människor som befinner sig på en ytterst hög moralisk, andlig och intellektuell nivå, vilket i guds ögon kvalificerar dem för att bli bärare av hans ljus till världen.

När profeten Muhammeds hustru Aicha tillfrågades om profetens uppträdande, svarade hon: att det var som koranen, vilket innebär att han förkroppsligad alla de ideal som koranen presenterar. Två relaterade saker beträffande budbärare som koranen betonar och vilka därför behöver förklaras lite närmare, är profeternas mänsklighet och naturen av deras uppgift. Trots den stora andliga, moraliska och intellektuella skillnaden mellan dem och vanliga människor och trots den speciella relation till gud som de åtnjuter, är de icke desto mindre människor med allt vad denna term innebär, de avlar och är avlade, de äter och dricker och går runt på salutorgen ( Sura 25:20 ), de sover och de dör ( Sura 21:34 ) och de glömmer och begår misstag ( Sura 20:121 och Sura 18:34 ).

Deras kunskap är begränsad och kan därför endast meddela den del av framtiden som gud uppenbarat för dem ( Sura 72:26-27), de kan inte medla hos gud till förmån för någon annan, om inte gud givit sin tillåtelse ( Sura 72:26-27 ), och de kan inte tvinga människor att följa den rätta vägen ( Sura 28:56 ). Kort sagt så har de inget att säga till om när det gäller universums styrelse ( Sura 3:128 ), många tidiga muslimska teologer har observerat att koranen vid tre tillfällen när profeten skulle hedras och i syfte att betona hans mänsklighet kallade honom " Guds tjänare ". En profet vars mänsklighet är speciellt betonad är Jesus, han skapades på samma sätt som Adam ( Sura 3:59 ), han Marias son och inte guds son ( Sura 4:157 ), han och hans moder brukade äta människoföda ( Sura 5:75 ), han faktiskt guds ord ( Sura 2:45 ), men eftersom han är en mänsklig varelse i denna terms fulla betydelse, får detta inte tolkas som att det skulle finnas något gudomligt element i honom. Han är guds ord endast i den betydelse är allting guds ord. Varför är då i synnerhet Jesus kallad guds ord ? Därför att han som många teologer mycket riktigt förklarat, kom till direkt som ett resultat av detta ord, Jesus är alltså en av guds tjänare och gjorde aldrig anspråk på att vara gudomlig ( Sura 5:116-117 ).

Som vi tidigare sagt budbärarna anförtrodda uppgiften att meddela guds ord till andra människor, men detta är inte så enkelt som det verkar. Det innebär många saker som inte framgår klart vid första ögonkastet och som därför koranen förklarar närmare. Den viktigaste punkten som alla budbärare påminns om, och som är mycket lätt att glömma bort, är att eftersom deras plikt endast är att meddela budskapet, så är de inte ansvariga för människornas reaktioner gentemot detta budskap, när de väl förklarat det för dem, gud har givit människan förmågan att förstå skillnaden mellan sanning och lögn, i synnerhet i religiös angelägenheter, gud har givit henne möjligheten att genom sin fria vilja antigen acceptera eller också avvisa sanningen, och eftersom det är bara gud som vet vad som pågår i människornas sinnen, är det endast han som kan avgöra vem som är värdig att bli vägledd och vem som förtjänar att bli lämnad i mörkret, och det är gud som i enlighet med sin kunskap vägleder vem han vill. En profet har inte någon sådan makt och kan därför inte vägleda den han älskar ( Sura 28:56 ). " Så förmana då. Du är blott en förmanare, och du är ingen uppsyningsman över dem " ( Sura 88:21-22). Han bör därför inte känna sig sorgsen om människor vänder honom ryggen eller påstår att hans budskap är falskt ( Sura 6:33-34 ), men detta är en mycket svår regel att hålla sig till, vi älskar att bli accepterade av det samhället i vilket vi lever. Profeter måste naturligtvis leva mitt ibland de människor som de utsänts till och de förråder givetvis inte sitt budskap, att orubbligt hålla fast vid guds ord och ändå leva i folkets mitt är kanske den största svårigheten de utsätts för. Trotts att Jesus kristus predikerade Islam religionen och inget annat, förvandlade hans anhängare den till kristendom.

Profetkallet i Islam

Profetkallet är känt inom himmelskt uppenbarade religioner såsom judendomen och kristendomen. Inom Islam skapade Allah människorna för ett sublimt ändamål: För att dyrka Honom och leva ett moraliskt ,liv baserat på Hans lära och vägledning. Hur skulle människan kunna lära känna sin roll och syftet med sin existens, om hon inte erhöll klara och praktiska anvisningar om vad Allah vill att hon skall göra ? Här uppstår behovet av profeter, Därför har Allah utvalt en eller flera profeter för att de skall meddela Hans budskap till människorna. Man skulle kunna fråga : Hur valdes profeterna och vilka var berättigade till denna stora ära? Profetkallet är Allahs välsignelse och ynnest, som Han kan skänka åt vem Han vill.

När vi granskar de olika profeterna i historien, märker vi emellertid att varje profet kännetecknas av tre särdrag:

1. Han är den främste i samhället, både moraliskt och intellektuellt. Detta är nödvändigt eftersom profetens liv tjänar som föredöme för hans anhängare. Han bör genom sin personlighet få människorna att acceptera sitt budskap och inte driva bort dem genom sin dåliga karaktär. Sedan han erhållit budskapet, är han ofelbar. Han begår alltså inte någon synd. Han kan begå vissa smärre misstag, vilka vanligtvis korrigeras genom uppenbarelse.

2. Han understöds av mirakel för att bevisa att han inte är någon bedragare. Dessa mirakel sker genom Guds makt och tillåtelse och utspelar sig vanligtvis inom det område, där hans folk är skickligt och erkänt för sin förmåga. Vi kan illustrera detta genom att citera de främsta mirakel, som utfördes av de profeterna inom de stora världsreligionerna: judendomen, kristendomen och islam. Moses samtida var framstående inom magi, så hans främsta mirakel var att besegra sin tids bästa egyptiska magiker. Jesu landsmän var erkända som skickliga läkare. Därför bestod hans mirakel i att uppväcka de döda och bota obotliga sjukdomar. Araberna, profeten Muhammeds landsmän, var kända för sin vältalighet och magnifika poesi. Så profeten Muhammeds främsta mirakel var Koranen, vars like ingen av de arabiska poeterna och vältalarna kunde åstadkomma, trots Koranens egna uppmaningar till dem att försöka göra detta. Det är också något annat speciellt med Muhammeds mirakel. Alla tidigare mirakel var begränsade av tid och plats, dvs visades för speciella folk vid en speciell tid. Så förhöll det sig inte med Muhammeds mirakel - Koranen. Den är ett universellt och evinnerligt mirakel. Tidigare generationer vittnade om den, och framtida generationer kommer också att vittna om dess mirakulösa natur, när det gäller stil, innehåll och andlig upphöjdhet. Dessa kan fortfarande kontrolleras och kommer därigenom att bevisa Koranens gudomliga ursprung.

3. Varje profet erkänner öppet att det han säger inte kommer från honom själv utan från Gud och gäller hela mänsklighetens väl. Dessutom bekräftar han vad som uppenbarades före honom och vad som kommer att uppenbaras efter honom. En profet gör detta för att visa att han endast förmedlar det budskap som anförtrotts honom av den Ende Sanne Guden för alla människor i alla tidsåldrar. Budskapet är alltså enhetligt i sitt väsen och sitt syfte. Därför får det inte avvika från det som uppenbarades före honom eller det som kommer efter honom.

Det är nödvändigt med profeter för att meddela Guds anvisningar och vägledning till mänskligheten. Vi kan inte själva ta reda på varför vi blev skapade. Vad kommer att hända med oss efter döden? Finns det något liv efter döden? är vi ansvariga för våra handlingar? Finns det m a o någon belöning eller bestraffning för våra gärningar i detta liv? Dessa och många andra frågor kan inte besvaras utan direkt uppenbarelse från världens Skapare. Dessa svar måste vara autentiska och förmedlas av individer som vi litar på och respekterar. Det är av denna anledning som budbärarna är de främsta i sina samhällen, när det gäller moraliskt uppträdande och intellektuell förmåga. Bibelns kränkande berättelser om några av de stora profeterna accepteras följaktligen inte av muslimerna. Bibeln påstår t ex att Lot begick incest med sina döttrar, när han var berusad, och att David sände en av sina män i döden för att kunna gifta sig med mannens hustru.

För muslimerna är profeterna större än vad dessa berättelser ger sken av. Enligt Islam kan dessa historier inte vara sanna. Profeterna är också på ett mirakulöst sätt understödda av Gud och instruerade av Honom att upprätthålla budskapets kontinuitet. Innehållet i profeternas budskap till mänskligheten kan sammanfattas på följande sätt:

a) En klar uppfattning om Gud: Hans attribut, Hans skapelse, vad som skall och vad som inte skall tillskrivas Honom.

b) En klar ide om den osynliga värden, änglarna, djinnerna (andarna), paradiset och helvetet.

c) Förklaring på varför Gud har skapat oss, vad Han önskar av oss och vad det är för belöning och bestraffning för att lyda eller visa olydnad mot Honom.

d) Beskrivning av hur vi skall styra våra samhällen i enlighet med Hans vilja, d.v.s. klara instruktioner och lagar som, om de tillämpas ärligt och korrekt, kommer att leda till ett lyckligt och idealiskt samhälle.

Av det vi sagt ovan framgår det klart att det inte finns något ersättning för profeter. Även i våra dagar och med vår högt utvecklade vetenskap är uppenbarelsen den enda autentiska källan för information om den övernaturliga världen. Vägledning kan inte erhållas vare sig genom vetenskapen eller genom mystisk erfarenhet. Den förra är alltför materialistisk och begränsad, medan den senare är alltför subjektiv och ofta missledande.

Nu skall man kunna ställa frågan: Hur många profeter har Gud sänt till mänskligheten? Vi vet inte säkert. Vissa muslimska teologer har trott att det var 240 000 profeter. Det enda vi vet med bestämdhet är vad Koranen klart och tydligt säger, d v s att Gud har sänt en (eller flera) profeter till varje folk. Detta beror på att det är en av Guds principer att Han aldrig kommer kalla ett folk till räkenskap, om Han inte tidigare klargjort för dem vad de skall göra och vad de inte skall göra.

Koranen nämner 25 profeter vid namn och antyder att det funnits andra som inte nämnts för profeten Muhammed. Dessa 25 inkluderar Noak, Abraham, Mose, Jesus och Muhammed. Dessa fem är de största av Guds profeter. De kallas för "de beslutsamma profeterna".

Ett framträdande drag i den islamiska tron på profetkallet är att muslimerna tror på och respekterar alla Guds profeter utan undantag. Eftersom alla profeterna kom från samma Gud och i samma syfte - att leda mänskligheten till Gud - är tron på de alla nödvändig och logisk att erkänna vissa och förkasta andra måste ha sin grund i en missuppfattning om profetens roll eller orsakas av rasfördomar. Muslimerna är den enda gemenskap i hela världen som betraktar tron på alla profeter som fundamental doktrin. Judarna förkastar Jesus Kristus och Muhammed (FVMH); de kristna förkastar Muhammed (FVMH) och i själva verket även Mose, eftersom de inte lever efter hans lagar. Muslimerna erkänner dem alla som Guds budbärare, de kom med vägledning till mänskligheten. De uppenbarelser som dessa profeter kom med från Gud har emellertid blivit förvanskade på ett eller annat sätt. Tron på alla Guds budbärare är en plikt som Koranen inskärper hos muslimerna:

"Säg (o muslimer): Vi tror på Gud, på vad som nedsänts till oss och vad som nedsänts till Abraham, Ismael, Isak och Jakob och stamhövdingarna, på vad Mose och Jesu fått i från sin Herre, utan att vi gör någon skillnad på någon bland dem, i det vi underkastar oss Honom. " (2:136)

Koranen fortsätter i de följande verserna med att upplysa muslimerna om att detta är den sanna och opartiska tron. Om andra folk tror på samma sätt, följer de den rätta vägen. Om de inte gör det, så följer de sina egna nycker och fördomar, och i så fall kommer Gud att ta itu med dem. Vi läser alltså:
 

"Om de sedan tror på detsamma som ni, så är de satta på den rätta vägen, men vänder de sig bort, så är de avfälliga. Gud skall vara ditt skydd emot dem; ja, Han är den Hörande, den Vetande. Guds religion ! Vems religion är bättre än Guds? " (2:137-138)

I samband med profetkallet finns det åtminstone två viktiga punkter som behöver klargöras. Dessa punkter, som har att göra med Jesus och Muhammads roll som profeter, har vanligtvis blivit missförstådda. Den Koraniska berättelsen om Jesus tillbakavisar med eftertryck i den om att han skulle vara " gudomlig" eller "Guds son" och presenterar honom som en av Guds store profeter. Koranen klargör att Jesu födelse utan någon fader inte gör honom till Guds son och nämner i detta sammanhang Adam, som skapades av Gud utan vare sig någon fader eller moder: " Det är förvisso samma förhållande med Jesus inför Gud som med Adam; Han skapade honom av stoft, sedan sade Han till honom: ' Varde !' och han vart "(3:59). I likhet med övriga profeter utförde Jesus också mirakel. Han uppväckte de döda och botade blinda och spetälska. Men när han gjorde dessa underverk, klargjorde han alltid att allt kom från Gud. Missförstånden om Jesu personlighet och uppdrag uppstod i själva verket bland hans anhängare, eftersom det gudomliga budskap som Jesus predikade inte blev nedtecknat medan han befann sig på jorden, utan först sedan en tidsrymd på omkring hundra år hade förflutit. Enligt Koranen blev han sänd till Israels barn; han bekräftade giltigheten av den Tora som uppenbarats för Mose och medförde också glada nyheter om en slutlig budbärare efter honom själv. "Än när Jesus, Marias son, sade: ' Israels barn, jag är sänd av Gud till er att bekräfta den Tora, som kommit före mig, och bebåda en apostel som skall komma efter mig vars namn är Ahmad. "(61:6) (Ahmad är profeten Muhammads namn). Jesus blev emellertid förkastad av den Judiska majoriteten. De stämplade mot hans liv och trodde att de korsfäste honom. Men koranen tillbakavisar denna uppfattning och säger att de varken dödade honom eller korsfäste honom, utan Gud tog upp honom. Det finns en vers i koranen som säger att Jesus kommer att återvända och att alla kristna och judar kommer att tro på honom innan han dör. Detta bekräftas av autentiska uttalanden från profeten Mohammad (FVMH). Gud sista profet, Mohammad, föddes i Arabien under det sjunde århundradet e Kr. Fram till det att han var fyrtio år gammal, kände Mekkas invånare honom som en man med ypperlig karaktär och kultiverat sätt och kallade honom för al-Amin (den trofaste). Han var inte heller medveten om att han snart skulle bli profet och erhålla uppenbarelser från Gud. Han uppmanade avgudadyrkarna i Mekka att bara tillbe den ende Guden och att erkänna honom som profet. Den uppenbarelse som han tog emot blev under hans livstid memorerad av hans följeslagare och även nedtecknad på palmblad, läder osv. Den Koran som vi finner idag är följaktligen densamma som den som uppenbarades för honom; inte en stavelse i den har ändrats, ty Gud själv har garanterat att den skall bevaras, Denna Koran gör anspråk på att vara väglednings bok för hela mänskligheten i alla tider och talar om att Muhammed är Guds siste profet.

Senast uppdaterad (2009-01-31 13:12)

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 1 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.